Simpele pagina

Cao Muziekensembles

 

Algemene informatie

De cao Muziekensembles is van kracht vanaf 1 maart 2022 en is afgesloten tussen NAPK en Kunstenbond. Het is een eerste collectieve afspraak voor muziekensembles. In de cao wordt rekening gehouden met de flexibiliteit waarover de gezelschappen willen beschikken door een uitzondering op de ketenbepaling uit het arbeidsrecht. Daarmee kunnen werkgevers en werknemer in beginsel een onbeperkt aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan. Voor meer informatie zie de Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter. Daarnaast is er voor zelfstandigen een beloningsafspraak opgenomen. Dat betekent dat het uurtarief van een zzp'er overeen moet komen met het salarisniveau van een medewerker in loondienst, vermeerderd met een percentage van ten minste 50%.

De cao heeft een minimum-karakter. Dat wil zeggen dat afwijken van de cao toegestaan is mits dat voor de werknemer positief is.

Archief

Cao Muziekensembles 2022-2024

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 19 november 2021
 • Duur cao: 1 maart 2022 t/m 31 december 2024 (looptijd: 58 maanden)
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen: n.v.t.
 • Belangrijkste wijzigingen: de Nederlandse muziekensembles hebben voor het eerst in hun bestaan afspraken gemaakt over een pakket aan collectieve arbeidsvoorwaarden en vastgelegd in deze cao. Er zijn o.a. afspraken gemaakt over het aantal tijdelijke arbeidscontracten, een zzp-toeslag en opleiding en ontwikkeling. In de bijlage bij de cao zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
  • Functie- en loongebouw
  • Functiegebouw met referentiefuncties
  • Loongebouw 2022, bedragen in euro’s
  • Omrekentabel van maandloon naar uurloon Referentiefuncties
  • Stagebeleid
  • Procedures Sociale Commissie Cao Muziekensembles
 • Partijen:
  • Werkgevers: NAPK
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Muziekensembles 2022-2024