Corona: welke financiële steunregelingen zijn er?

Rogier Wennink Platform ACCT • 15 feb 2021
Corona: welke financiële steunregelingen zijn er?

Niemand in de culturele en creatieve sector kan het zijn ontgaan; de economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus. Het kabinet heeft al vrij snel na het uitbreken van het virus een uitgebreid pakket aan financiële regelingen aangekondigd om de (economische) gevolgen van COVID-19 te verzachten. Deze zijn de afgelopen maanden gefaseerd uitgerold. In dit artikel geven we een kort overzicht van deze regelingen.

Hoe ziet het algemene noodpakket eruit?

Zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), welke in juni onder strengere voorwaarden (partnertoets) is verlengd onder de noemer ‘Tozo II en zonder vermogenstoets zal worden gecontinueerd t/m 31 maart 2021.

Ondernemers kunnen aanspraak maken op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), welke per 26 juni is beëindigd en min of meer is opgevolgd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Voor flexwerkers was er een tijdelijke tegemoetkoming middels de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).

Ten slotte zijn er nog steeds diverse belastingmaatregelen van kracht, waaronder mogelijkheden om uitstel van belastingbetaling aan te vragen.

Wat zijn de meest relevante regelingen waar nog aanspraak op kan worden gemaakt?

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De inmiddels bekende NOW-regeling zal worden voortgezet tot 1 juli 2021, weliswaar in een iets versoberde vorm. Ondernemers kunnen met de NOW-regeling tot maximaal 80% van de loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet (per januari 2021 ten minste 30%) te verliezen als gevolg van de coronacrisis. De ‘NOW3’ kent drie tijdvakken:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021
  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021

Voor alle informatie over de NOW-regeling kijk je op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo III)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft inmiddels een derde vervolg gekregen. De eerste noodregeling die eind mei afliep, werd in eerste instantie met drie maanden verlengd tot eind augustus 2020 en is inmiddels wederom verlengd tot 1 april 2021. Daarbij zou aanvankelijk sprake zijn van een vermogenstoets, echter deze toets is uitgesteld tot april 2021. Dat betekent dat er mogelijk een Tozo 4 zal bestaan vanaf 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 waarbij wél een toets op beschikbaar geld zal worden gedaan. Tozo 3 kun je aanvragen bij je woongemeente.

Net als bij de eerste Tozo-regeling geldt geen vermogenstoets, wordt er niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Het grote verschil met de Tozo 1-regeling is echter dat er wél een partnerinkomenstoets geldt bij Tozo 2. Dit houdt in dat het inkomen van je partner meetelt bij het bepalen van de hoogte van de (aanvullende) Tozo-uitkering. Wanneer het huishoudinkomen boven het sociaal minimum ligt dan kun je geen aanspraak maken op de Tozo 2-regeling.

Meer informatie vind je:

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb (TVL)

De Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb (TVL) kan gezien worden als de opvolger van de, inmiddels gesloten, Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). De regeling is bedoeld voor ondernemingen die vallen onder de sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Via de regeling kan, onder bepaalde voorwaarden, een ondernemer maximaal €90.000 ontvangen.

Om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de TVL kan gebruik worden gemaakt van de adviestool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar kan de tegemoetkoming ook worden aangevraagd.

Voor het vierde kwartaal van 2020 worden tijdelijk alle SBI-codes toegelaten tot de TVL.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken zijn er banen verdwenen en kunnen veel ondernemers hun werk niet of gedeeltelijk uitvoeren. De Rijksoverheid heeft verschillende steunpakketten in het leven geroepen om mensen financieel te ondersteunen maar die volstaan niet altijd. Bijvoorbeeld omdat mensen niet onder de voorwaarden vallen of dat de regeling niet voldoende is om aan financiële verplichtingen te voldoen. Om mensen die ‘tussen wal en schip’ dreigen te vallen tegemoet te komen is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) geïntroduceerd. De TONK wordt aangevraagd bij de woongemeente. De hoogte van de TONK-uitkering wordt door de gemeenten berekend. Daarbij kijkt de gemeente onder andere naar:

  • hoogte van de noodzakelijke (woon)kosten;
  • het inkomen op dit moment;
  • welk deel van de kosten zelf nog betaald kunnen worden met dat inkomen (de draagkracht).

Het kan verschillen per gemeente of de TONK-uitkering mag worden behouden. In sommige gevallen kan de gemeente ook beslissen dat de uitkering als lening wordt versterkt. In dat geval moet de TONK-uitkering later worden terugbetaald. De TONK kan met terugwerkende kracht in de periode 1 januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden worden aangevraagd. Meer informatie over de TONK en de uitvoering door gemeenten is te vinden op de website van Divosa.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Speciaal voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden en die niet in aanmerking komen voor een socialezekerheidsuitkering of bijstand, heeft het kabinet de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) opgetuigd. Voor meer informatie kijk je op de website van de Rijksoverheid.

Let op: de regeling kan niet meer worden aangevraagd, dit was mogelijk tot 26 juli 2020.

Belastingmaatregelen

Onderdeel van het pakket aan financiële regelingen van het kabinet zijn ook fiscale maatregelen om ondernemers meer financiële ruimte te geven. Zo kunnen zij onder meer betalingsuitstel van belastingen aanvragen en houden zzp’ers recht op zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Voor een volledig overzicht van alle belastingmaatregelen kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

Welke aanvullende regelingen zijn er voor de culturele en creatieve sector?

Naast de regelingen die hierboven zijn genoemd, die uiteraard ook open staan voor werkenden en werkgevers in de sector, heeft het kabinet een aantal sectorspecifieke maatregelen getroffen het culturele en creatieve veld.

Daarnaast zijn er inmiddels twee aanvullende steunpakketten opgetuigd van respectievelijk €300 en €482 miljoen euro, specifiek voor de culturele en creatieve sector.

In de Kamerbrief ‘over de uitwerking van de aanvullende ondersteuning €300 miljoen culturele en creatieve sector’ is te lezen hoe het geld van het eerste pakket wordt besteed. Tevens is dat in de bijbehorende infographic van de Rijksoverheid, grafisch weergegeven.

In de ‘Kamerbrief over uitwerking maatregelen 2e specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector‘ en op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het tweede steunpakket.

Wat doet Platform ACCT?

Platform ACCT is aangesloten op de Taskforce culturele en creatieve sector, aangevoerd door Kunsten ‘92, die schades in beeld brengt en mogelijke oplossingen aanreikt en hierover met het Ministerie van OCW overlegt. De maatregelen die daar (of daarbuiten) in beeld komen waarbij Platform ACCT in de uitvoering concreet van betekenis kan zijn pakken we op. Ook zijn we bezig met de realisatie van ons “arbeidsvoorwaardenloket”, onderdeel van het beoogde digitaal platform arbeidsvoorwaarden cultuur, dat sectorbreed informatie biedt en uitwisselt op het gebied van werkgevers- en werknemerszaken, in nauwe samenhang met de bestaande belangenorganisaties. Het loket biedt een wegwijsfunctie en vult aan waar witte vlekken zijn. Er bestaat weliswaar al een hoeveelheid meldpunten en websites, maar anderzijds is bij verschillende organisaties de behoefte aan ondersteuning groot. Dus bekijken we nu waar we zo snel mogelijk toegevoegde waarde kunnen leveren met verdieping van de informatie.

Interessante links

Overzicht financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Handreiking uitvoering TONK door gemeenten | Divosa.nl

Kamerbrief uitwerking eerste steunpakket | Rijksoverheid.nl

Kamerbrief uitwerking tweede steunpakket | Rijksoverheid.nl

 

Foto door Matthew Waring via Unsplash