Werkgevers en werknemers in de bibliothekensector hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat de sociale partners die betrokken zijn bij de cao voor de Openbare Bilbliotheken bereikten op 7 maart 2023. Dat betekent dat er met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 een nieuwe cao van kracht is. De looptijd van de cao OB 2023-2024 is vijftien maanden.

Salaris

In de cao zijn onder meer afspraken gemaakt over het verhogen van de onderste treden van de schalen 1 t/m 4 naar het niveau van het verhoogde wettelijk minimumloon (afgerond op €1.935 bruto per maand). Daarnaast worden per 1 april de bruto maandsalarissen verhoogd met 2% waarna nog een verhoging volgt van €125 bruto. Uitgangspunt daarbij is de salaristabel per 1 juli 2022.

Ook de eindejaarsuitkering wordt verhoogd tot 4% per jaar (was 3,25%) en verder bedraagt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2023 €0,21 bruto per kilometer.

Andere afspraken

  • Hybride werken
    De werkgever overlegt minimaal eens per drie jaar met zijn ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over gedeeltelijk op afstand werken. Is dat mogelijk en wenselijk, dan stellen zij met elkaar de kaders hiervoor vast. Indien de werknemer eenzijdig in opdracht van de werkgever verplicht op afstand werkt, heeft deze recht op een vergoeding van € 2,15 per dag.
  • Vrijwilligers
    Cao-partijen vinden het belangrijk dat het artikel over de inzet van vrijwilligers (artikel 69 in de cao OB 2020-2022) in de hele OB-branche op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Daarom zijn afspraken gemaakt die beter aansluiten bij de actuele visie op de inzet van en het samenwerken met vrijwilligers. In de cao OB komt een toelichting op het artikel, die de bedoeling van cao-partijen weergeeft. Als in het overleg tussen werkgever en or/pvt toch een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaat over de inzet van vrijwilligers, melden zij dit aan cao-partijen.
  • Duurzame inzetbaarheid
    Werkgever en werknemer spannen zich optimaal in om te zorgen dat de werknemer gezond, vitaal en gemotiveerd kan (blijven) deelnemen aan het arbeidsproces. Bij voorkeur tot aan het pensioen. Soms lukt deelnemen aan het arbeidsproces niet zonder passende maatregelen. Werkgever en werknemer kunnen dan afspraken met elkaar maken over: job crafting; job carving; verlofsparen; deeltijdpensioen; een regeling vervroegde uittreding (RVU) of een generatieregeling.

Lees ook:

Akkoord bereikt over cao OB 2023-2024 | Vereniging Openbare Bibliotheken

Onderhandelingsresultaat cao Openbare Bibliotheken 2023-2024

 

Foto door Zaini Izzuddin via Unsplash
Bestanden