Cao Nederlandse Podia 2021 aangemeld

Rogier Wennink Platform ACCT • 1 apr 2021
Cao Nederlandse Podia 2021 aangemeld

De cao Nederlandse Podia 2021 is gepubliceerd. Sociale partners, Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) enerzijds en de Kunstenbond anderzijds, hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Zoals bekend heeft de coronacrisis bovengemiddeld hard toegeslagen in de culturele en creatieve sector. Podia zijn langdurig gesloten en ondanks dat een gestaag groeiende groep gevaccineerd is lijkt er op korte termijn nog geen ruimte voor volledige heropening. Dit heeft ook de gesprekken tussen sociale partners sterk beïnvloed. Centraal tijdens de gesprekken heeft dan ook gestaan hoe er naast een collectieve arbeidsovereenkomst ook op lokaal niveau maatwerk mogelijk is om met personeelsvertegenwoordiging passende afspraken te maken om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. De cao vormt dan ook een basis met minimumafspraken waarbij negatieve uitzonderingen – onder strikte voorwaarden en met instemming van de personeelsvertegenwoordiging – mogelijk noodzakelijk kunnen zijn. De cao heeft normaliter een standaard karakter.

In artikel 2 lid 3 van de cao is dan ook een tijdelijk artikel opgenomen waarin het werkgever wordt toegestaan om, tot 1 juli 2022, op specifieke onderwerpen af te wijken van de cao, mits hierover overeenstemming is met de ondernemingsraad dan wel personeelsvertegenwoordiging. De werkgever dient daarbij een formatieplaatsingsplan te overleggen waaruit moet blijken dat de aanpassingen bijdragen aan de bedrijfscontinuïteit en dat ontslagen kunnen worden verminderd. De maximale termijn voor deze afwijking bedraagt 12 maanden. Daarnaast dienen de financiële gevolgen van deze afwijkingen in de daaropvolgende 6 maanden hersteld en met terugwerkende kracht te zijn voldaan als ware er geen afwijking van het minimum van de cao.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. Werktijden
  2. Roostersystematiek
  3. Bevriezen van periodieke loonstijging
  4. Fasering uitbetaling jaarlijkse vakantie en eindejaarstoeslag
  5. Toekenning bovenwettelijke verlofdagen

Voor meer informatie kunnen werkgevers zich wenden tot de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP). Werknemers kunnen met vragen terecht bij de Kunstenbond.

Download de cao Nederlandse Podia 2021

 
Foto door Ronnie Overgoor