Voor alle instellingen die voor de komende periode subsidie aan gaan vragen, stelde PlatformACCT een checklist en een rekentool Fair Practice Code op.

Instellingen die een subsidieaanvraag voorbereiden voor de periode 2021-2024 moeten rekening houden met nieuwe subsidievoorwaarden, richtlijnen en beoordelingskaders, die inmiddels zijn gepubliceerd. Daarin is meer aandacht dan in voorgaande jaren voor de codes governance, inclusiviteit en fair practice.

Om instellingen behulpzaam te zijn bij het opstellen van hun aanvraag ontwikkelde PlatformACCT een checklist en tool om na te gaan of men aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Zo helpt het platform helderheid te scheppen over het kader van fair practice. Dat kader houdt rekening met omstandigheden waarin elke individuele instelling zich kan bevinden.

Tegelijk moet er ook rekening mee worden gehouden dat de positie van veel werkenden, en vooral die van zzp’ers, een stevige verbetering verdient. Het komt er daarom op aan dat de sector zich aantoonbaar en voortvarend in de richting beweegt van redelijke en rechtvaardige voorwaarden. In dit opzicht zal de beoordeling van de plannen zich vooral richten op de mate van reflectie en transparantie die de instelling op dit vlak laat zien. En op het perspectief dat de instelling hierbij voor ogen staat.

Wat is het kader?

  1. Subsidievoorwaarden en richtlijnen.

De criteria en voorwaarden van de overheden zijn bekendgemaakt en op de diverse websites te vinden. Klik hier voor de subsidievoorwaarden van OCW.

  1. Beoordelingskaders

De Raad voor Cultuur, de fondsen en verschillende adviesraden hebben hun beoordelingskader gepubliceerd, inclusief de aandacht voor een faire beroepspraktijk. Check hier het kader van de Raad voor Cultuur. Of klik hier voor bijvoorbeeld de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

  1. Politiek maatschappelijke ontwikkelingen

De minister van SZW heeft beleid in gang gezet dat in de komende jaren het verschil tussen werkenden in loondienst en zzp’ers zal verkleinen. Mogelijk komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De minister kiest voor minimumtarieven en het stimuleren van opslagen om het inkomen van zzp’ers op gelijk niveau te krijgen. Het lijkt verstandig om in de meerjarenbegroting hier waar mogelijk rekening mee te houden.

Wat biedt houvast?

  1. Honorariumrichtlijnen en -afspraken

In verschillende deelsectoren zijn er in cao’s of richtlijnen al afspraken gemaakt over salarissen en honoraria. Soms zijn ze nog in ontwikkeling. Je kunt voor je eigen discipline de stand van zaken nagaan en, zoals de minister OCW ook verwacht, aansluiten bij de sociale dialoog.

Bestaande cao’s zijn in kaart gebracht in de cao-kaart en meer informatie over honorariumrichtlijnen is te vinden in de verkenning Honorariumrichtlijnen.

  1. De Fair Practice Code.

Klik hier voor de Fair Practice Code, waarin vijf waardes centraal staan. De code bevat duidelijke richtingwijzers. Er is ook een scan met rekentools beschikbaar. En het FPC-team van Kunsten’92 staat klaar om eventuele vragen te beantwoorden. En houdt de FPC-Facebookpagina in de gaten.

  1. De checklist Fair Practice

Op verzoek en ten behoeve van de Raad voor Cultuur en andere adviesorganen heeft het Platform ACCT een checklist Fair Practice opgesteld waarmee raden en fondsen de plannen kunnen toetsen op dit onderdeel van arbeidsmarktbeleid.

  1. NIEUW: De rekentool ‘Cao-lonen naar zzp-tarieven’

Voor wie een referentie zoekt voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp’ers ten opzichte van mensen in loondienst is er nu ook een rekentool. De tool is geen resultaat van onderhandelingen tussen sociale partners, maar leunt op de uitgangspunten van het Ministerie van SZW (wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen) en het flexicurity-principe ‘meer onzekerheid = hogere beloning’. De tool maakt hiermee een vergelijking voor afzonderlijke cao-domeinen zichtbaar. De tool en de toelichting zijn hier te vinden.

Tot slot

In de beleidsnota’s die gaan verschijnen zullen kwaliteit, relevantie en publiekscontact belangrijke waarden zijn. Praktische en zakelijke aspecten (zoals versterken eigen verdienvermogen, auteursrecht, professionele ontwikkeling, cao’s, honoraria) komen op de tweede plaats. Begrijpelijk, maar soms kan dat afbreuk doen aan een professionele exploitatie en aan een faire beroepspraktijk. Daarom is het goed dat we hier nu ook meer aandacht voor hebben en de ruimte creëren die daarvoor nodig is.

Bestanden