HR-voucherregeling gelanceerd

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 3 Feb 2021

Speciaal voor de culturele en creatieve sector hebben de zes rijkscultuurfondsen in samenwerking met CAOP de HR-voucher culturele en creatieve sectorgelanceerd. De HR-voucher kan worden ingezet om meer of extra expertise in te winnen voor het personeelsbeleid van een instelling of gezelschap.

Met deze voucher kunnen organisaties tot € 6.000 (incl. btw) advies inwinnen bij een HR-adviseur naar eigen keuze. De HR-voucher kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor:

 • advies over verschillende contractvormen;
 • het ontwikkelen van opleidingsbeleid voor je medewerkers;
 • advies over de optimale inzet van vrijwilligers;
 • algemene scan van je personeelsbeleid en mogelijke verbeteringen;
 • advies over het op de juiste manier toepassen van voorbeeld-cao’s;
 • begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in je organisatie;
 • advies en ondersteuning bij vragen over passende pensioenregelingen.

Wie kunnen aanvragen?

Alleen instellingen, organisaties en gezelschappen die subsidie ontvangen of hebben ontvangen van de rijkscultuurfondsen op grond van de volgende regelingen komen in aanmerking voor de HR-voucher:

 • Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024;
 • Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024;
 • Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017;
 • Deelregeling Kunstpodia;
 • Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024;
 • Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024;
 • Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024;
 • Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma Creatieve Industrie 2021-2022;
 • Categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestival onder Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film per 1 november 2019.

Hoe kan ik aanvragen?

Het aanvragen van de HR-voucher kan vanaf 2 februari 2021 via de website hrvouchercultuur.nl De aanvraag en de activiteiten waarvoor subsidie worden aangevraagd dienen eind juni 2021 te zijn afgerond.

Waar kan ik als zzp’er en/of individuele maker terecht?

Als zzp-er of individuele maker bij een creatieve en culturele organisatie kun je de HR-voucher niet aanvragen. De voucher is bedoeld om de HR-expertise op organisatieniveau te vergroten. Voor ondersteuning bij de permanente professionele ontwikkeling van individuele werkenden in de culturele en creatieve sector heeft Platform ACCT Werktuig PPO gelanceerd.

HR-Netwerk Cultuur

Naast de door de rijkscultuurfondsen gelanceerde HR-voucher is er in de sector meer aandacht voor HR. Zo werkt Platform ACCT, onder de vlag van dit platform, aan een digitaal HR-Netwerk voor de culturele sector. Hiervoor kun je je hier aanmelden.

HR Voucher Culturele en Creatieve Sector