Alle partijen betrokken bij de cao voor Architectenbureaus hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat eerder in juni werd bereikt, dat meldt de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus op haar website. De nieuwe cao loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

Er is onder andere een structurele loonstijging van 3,75% per 1 september 2023 afgesproken.
Sociale partners stellen daarnaast gezamenlijk een pensioen-ambitieniveau op voor de pensioentransitie per 2027-2028. Daarbij is afgesproken dat wanneer het ambitieniveau bereikt kan worden met een lagere premie dan de huidige 24,5%, de premie omlaag gebracht zal worden en partijen besluiten over de bestemming van de extra ruimte die dan vrijvalt. De betrokken partijen gaan onderzoeken of en zo ja hoe buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn voor maximaal 3 jaar kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling in Nederland, op verzoek van de werknemer.

Voor de cao wordt bij het ministerie van SZW opnieuw een algemeen verbindend verklaring aangevraagd, waardoor deze bij verlening daarvan voor alle architectenbureaus in Nederland geldt.

Lees ook:

Onderhandelingsresultaat cao Architectenbureaus | SFA-architecten.nl

Akkoord cao architectenbranche 2023 | BNA.nl

 

Foto door Pedro Miranda via Unsplash