Wat is een aanzegging en hoe moet de werkgever dat doen?

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 1 Jan 2021

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de werkgever verplicht geworden om tegen het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer aan te zeggen. Maar wat houdt deze aanzegplicht precies in? Hoe moet een werkgever hier mee omgaan? En hoe verhoudt de wettelijke aanzegplicht zich tot de in een cao van toepassing zijnde aanzegplicht? In dit artikel besteden we meer aandacht aan deze vragen.

Wat is de aanzegplicht?

Uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt moet de werkgever de werknemer informeren of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit heet de aanzegplicht en is opgenomen in artikel 7:668 BW. In de meeste cao's is (of was al) de wettelijke aanzegplicht inmiddels expliciet opgenomen. Dit heeft in beginsel slechts een symbolische betekenis. Werkgevers dienen wel alert te zijn bij een cao die een ruimere aanzegplicht voorschrijft. In dat geval is de cao leidend en kan een werkgever in overtreding zijn wanneer hij zich niet aan de in de cao voorgeschreven aanzegplicht houdt.

Wanneer de werkgever namelijk niet, of niet op tijd aanzegt, dan is hij een vergoeding aan de werknemer verschuldigd. Deze zogenaamde aanzegboete is, wanneer de aanzegging in het geheel niet geschiedt, gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand. Wanneer de werkgever niet tijdig is nagekomen, dan is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd.

Kan de werkgever al een aanzegging opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Om een juridisch steekspel achteraf te voorkomen kan de werkgever ervoor kiezen om al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk te verklaren dat de werknemer geen verlenging zal worden aangeboden. Een dergelijke bepaling kan als volgt luiden:

‘’De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat daartoe opzegging is vereist aan het einde van het dienstverband. Om aan de aanzeggingsplicht uit artikel 7:668 BW te voldoen geeft werkgever bij voorbaat aan niet de intentie te hebben de arbeidsovereenkomst na einde van rechtswege te verlengen.”

Een aanzegging opgenomen in de arbeidsovereenkomst vormt enerzijds wel een risico dat een goed functionerende werknemer tegen het einde van de duur van de arbeidsovereenkomst al een nieuwe baan heeft gevonden (en er geen ruimte meer is voor de huidige werkgever om van gedachten te veranderen), anderzijds; wanneer diezelfde werkgever meerdere keren een reeds gedane aanzegging herroept en toch een nieuwe arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) aangaat, dan zou dat mogelijk zelfs misbruik van recht kunnen opleveren zoals dat ook bij het gebruik/misbruik van de ketenregeling.

 

Foto door erica steeves via Unsplash